7.امام کاظم علیه السلام :

... خداوند براى دوازدهمین (امام) از خاندان ما هر دشوارى را آسان مى گرداند، و به دست او هر جبّار و زورگوى سرسختى نابود مى شود، و هر شیطان سرکشى نابود مى گردد.[10]"

 

8.امام رضا علیه السلام:

دِعْبِل خُزاعى (شاعر نامدار شیعى) مى گوید:  صیده خود را در حضور امام رضا علیه السلام خواندم، چون به این شعرها رسیدم: امامى از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ، به ی ین خروج خواهد کرد، او به تأیید اسم اعظم الهى و برکت نصر آسمانى به پا مى خیزد و ح  و باطل را از هم جدا مى کند، و همه را بر شادخوارى ها، و کین توزى ها، کیفر مى دهد. (در این هنگام) امام رضا علیه السلام به شدّت گریست، آنگاه فرمود: "اى دِعْبل! روحُ ال ُدُس به زبان تو سخن گفته است. آیا مى دانى این امام چه کسى خواهد بود؟" گفتم نه (شخص او را نمى شناسم)، لیکن شنیده ام که امامى از شما خاندان پیامبر خروج مى کند، و زمین را از عدل و داد لبریز مى سازد.

امام رضا علیه السلام فرمود: "پس از من فرزندم محمّد (جواد) امام است. پس از محمّد فرزندش على، امام است. پس از على (هادى) فرزندش حسن، امام است و پس از حسنِ (عسکرى)، فرزندش حجتِ  ائم خواهد بود.

اوست که در زمان غیبت (مردمان) چشم به راه اویند، و در زمان ظهور همه مطیع او گردند. او زمین را پر از عدل و داد مى کند، پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد...[11] "

 

 

.امام جواد علیه السلام :

عبدالعظیم حسنى (که از یاران آن امام است) مى گوید: به امام جواد علیه السلام گفتم: امیدوارم که شما  ائم خاندان پیامبر باشى که زمین را از عدل و داد آکنده مى کند... امام فرمود: همه ما  ائم به امر خداى بزرگیم... لیکن آن  ائمى که خداوند، به دست او زمین را از کافران و منکران پاک مى گرداند، و سراسر گیتى را از عدالت سرشارمى سازد او کسى است که تولدش از مردم پنهان خواهد بود، و خود او از چشم ها غایب مى شود...[12]"

 

  

10.امام هادى علیه السلام :

امام پس از من، فرزندم حسن است و پس از رحلت فرزندش (امام)  ائم است که زمین را از عدل و داد پُر مى کند، پس از آن که از ظلم و بیداد لبریز شده باشد.[13]"

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید